BCTC Quý 4/2023 GLW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 23,65% so với cùng kỳ, lãi 1,79 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp thoát nước Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 11,03%, trong khi giá vốn tăng 7,79%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24,84%, và chi phí bán hàng tăng 21,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,79 tỷ đồng, tăng 23,65% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 58,71 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 4,39 tỷ đồng, giảm 31,79% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 454,04 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 180 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây