BCTC Quý 4/2023 HCT - Doanh nghiệp lỗ 1,76 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 37,83% và giá vốn giảm 30,39% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 7,32% trong khi chi phí bán hàng giảm 24,51% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 1,41 tỷ đồng, giảm 1.077,62% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 56,6 tỷ đồng, giảm 19,86% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế của công ty cũng giảm mạnh, đạt âm 1,76 tỷ đồng, giảm 376,91% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 40,71 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 20,16 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây