BCTC Quý 4/2023 HOM - Doanh nghiệp lỗ 31,14 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 12,18% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 12,91%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 5,66% so với cùng kỳ, nhưng chi phí bán hàng lại tăng 12,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 5,32 tỷ đồng, giảm 187,24% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.738,16 tỷ đồng, giảm 15,89% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh đạt âm 31,14 tỷ đồng, giảm 246,37% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 59,84% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,05% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 2.997,45 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 747,69 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 4.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây