BCTC Quý 4/2023 HTT - Doanh nghiệp lỗ 7,8 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 72,76% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 62%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 74,92% so với cùng kỳ, nhưng chi phí bán hàng lại tăng 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 2,22 tỷ đồng, giảm 5.226,14% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 6,33 tỷ đồng, giảm 17,86% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại đạt âm 7,8 tỷ đồng, tăng 22,51% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 72,19 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây