BCTC Quý 4/2023 NBT - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 11,3% so với cùng kỳ, lãi 12,32 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp thoát nước Bến Tre vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 2,71%, trong khi giá vốn tăng 11,47%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 15,55%, trong khi chi phí bán hàng tăng 2,59%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,32 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 225,76 tỷ đồng, tăng 4,77% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 56,55 tỷ đồng, tăng 3,64% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 24,04%, trong đó chi phí lãi vay tăng 24,04% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 924,92 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 294 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây