BCTC Quý 4/2023 NDW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 33,49 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Nam Định vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 4,74%, trong khi giá vốn tăng 1,17%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,14% và chi phí bán hàng giảm 6,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 5,62 tỷ đồng, tăng 38,12% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 270,14 tỷ đồng, tăng 1,52% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 33,49 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 4,87%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 4,87% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.218,42 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 343,12 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây