BCTC Quý 4/2023 PGT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 2,04 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP PGT Holdings vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 53,51% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 37,34%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 19,02% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 38,39%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,04 tỷ đồng, tăng 138,14% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 22,83 tỷ đồng, tăng 30,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 4,21 tỷ đồng, tăng 279,4% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã tăng 496,99% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 99,94% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4,08 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 92,42 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây