BCTC Quý 4/2023 PSN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,51 tỷ đồng, giảm 36,08% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 30,76% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 30,62%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 36,08% so với cùng kỳ, đạt 6,51 tỷ đồng. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.028,27 tỷ đồng, tăng 9,15% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 44,95% so với cùng kỳ, đạt 39,8 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 850,76 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 400 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 10.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây