BCTC Quý 4/2023 PVY - Doanh nghiệp lỗ 22,22 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 338,16% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 289,14% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt mức âm 6,88 tỷ đồng, tăng 77,85% so với cùng kỳ.
  • Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 993,55 tỷ đồng, tăng 215,6% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty vẫn âm, đạt mức 22,22 tỷ đồng, tăng 80,76% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 1,81% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 1,81% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 1.350,67 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 594,9 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây