BCTC Quý 4/2023 RCC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 14,31% so với cùng kỳ, lãi 22,76 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 206,93% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 183,82%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 36,22%, trong khi chi phí bán hàng tăng 174%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 22,76 tỷ đồng, tăng 14,31% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 839,97 tỷ đồng, tăng 84,07% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 27,19 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 39,98% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 16,08% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 307,6 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 320,65 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây