BCTC Quý 4/2023 SED - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 5,93 tỷ đồng, giảm 9,14% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 19,45% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 13,89%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 6,11%, trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh 68,56%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,93 tỷ đồng, giảm 9,14% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 1.041,16 tỷ đồng, tăng 14,75% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 42,7 tỷ đồng, tăng 12,62% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm mạnh 75,43%, trong đó chi phí lãi vay giảm 153,73% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 79,91 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 100 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 18.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây