BCTC Quý 4/2023 SPM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,38 tỷ đồng, giảm 95,48% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần SPM vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 60,61% và giá vốn giảm 64,39% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,38% trong khi chi phí bán hàng tăng 557,79% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,38 tỷ đồng, giảm 95,48% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 406,1 tỷ đồng, giảm 41,76% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 10,28 tỷ đồng, giảm 56,97% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 27,83% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 29,48% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 286,16 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 140 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây