BCTC Quý 4/2023 STW - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 6,94 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Sóc Trăng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 6,1%, trong khi giá vốn tăng 1,77%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,01%, trong khi chi phí bán hàng tăng 0,81%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,94 tỷ đồng, tăng 141,11% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 210,96 tỷ đồng, tăng 3,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 51,96 tỷ đồng, tăng 45,54% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 499,16 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 158,63 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây