BCTC Quý 4/2023 TA9 - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 7,46% so với cùng kỳ, lãi 10,5 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 1,25% và giá vốn tăng 0,66% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ.
  • Tính từ đầu năm 2023 đến cuối quý 4, doanh thu đạt 2.843,81 tỷ đồng, tăng 29,18% so với cùng kỳ, lợi nhuận lũy kế đạt 23,01 tỷ đồng, tăng 13,31% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 72,22% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 72,22% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 183,15 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 124,2 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 10.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây