BCTC Quý 4/2023 THN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 34,89% so với cùng kỳ, lãi 11,37 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Thanh Hóa vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 1,17% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 7,22%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 4,36% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 41,18%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,37 tỷ đồng, tăng 34,89% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 428,5 tỷ đồng, tăng 4,45% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 47,57 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 5,33% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.435,63 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 329,95 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây