BCTC Quý 4/2023 TIG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 22,95 tỷ đồng, giảm 55,25% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 22,58% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 15,87%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên 89,64% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng đã giảm 82,51%.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 22,95 tỷ đồng, giảm 55,25% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.230,48 tỷ đồng, tăng 30,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 22,67% lên con số 278,74 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã tăng 119,17% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 119,17%.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 267,82 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên con số 1.936,06 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 11.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây