BCTC Quý 4/2023 TMT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,49 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Ô tô TMT vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 13,47% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 9,03%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 44,68%, trong khi chi phí bán hàng tăng 129,09% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,21 tỷ đồng, tăng 98,85% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 2.634,46 tỷ đồng, giảm 12,97% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 1,49 tỷ đồng, giảm 96,92% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 65,32% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 59,57% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 542,47 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 372,88 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây