BCTC Quý 4/2023 TNW - Doanh nghiệp lỗ 6,67 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 56,96%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể lên 82,37%, trong khi chi phí bán hàng giảm 76,46%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt mức âm 8,35 tỷ đồng, giảm 246,73% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 221,59 tỷ đồng, tăng 17,78% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty cũng đạt mức âm 6,67 tỷ đồng, giảm 189% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã tăng 91,06% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 401,87% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.092,98 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 160 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây