BCTC Quý 4/2023 TTN - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 15,45 tỷ đồng.

  • Công ty Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (CTCP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 20,5%, trong khi giá vốn tăng 14,1%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 25,85%, trong khi chi phí bán hàng giảm 6,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,45 tỷ đồng, tăng 100,29% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trong cả năm 2023 đạt 363,38 tỷ đồng, giảm 6,33% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 33,41 tỷ đồng, giảm 0,42% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm mạnh 92,26%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 359,86 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 367,28 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây