BCTC Quý 4/2023 TTP - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 44,75 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 11,55% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 16,05%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22,48% và chi phí bán hàng giảm 10,16% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 44,75 tỷ đồng, tăng 181,46% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.733,94 tỷ đồng, giảm 10,19% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 152,75 tỷ đồng, tăng 232,73% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.000,21 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 150 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 65.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây