BCTC Quý 4/2023 UDC - Doanh nghiệp lỗ 67,01 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 87,33%, trong khi giá vốn tăng 77,26%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 18,12%, trong khi chi phí bán hàng giảm 11,9%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 20,25%, đạt mức âm 16,5 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 96,01 tỷ đồng, giảm 26,85% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, đạt mức âm 67,01 tỷ đồng, giảm 67,2% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 28,25%, trong đó chi phí lãi vay tăng 28,25%.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 672,78 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 350 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty đạt mức 3.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây