BCTC Quý 4/2023 V12 - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,9 lần so với cùng kỳ, đạt 6,52 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Xây dựng Số 12 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 59,59% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 53,83%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,52 tỷ đồng, tăng đến 387,55% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 371,65 tỷ đồng, tăng 10,16% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 51,01% so với cùng kỳ, đạt 9,34 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh, đạt 79,74% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay cũng giảm 79,74% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định nguyên giá đạt 84,86 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Ngoài ra, công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 116,36 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây