BCTC Quý 4/2023 VTZ - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 33,36% so với cùng kỳ, lãi 4,93 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 24,81% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 26,07%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 22,61% và chi phí bán hàng tăng 23,37% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 4,93 tỷ đồng, tăng 33,36% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 2.656,61 tỷ đồng, tăng 48,79% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 24,81 tỷ đồng, giảm 0,33% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 26,19% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 27,69% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 279,04 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 430 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây