BCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

BCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCV của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico, số 001. phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2018-2023) đối với ông Đoàn Trọng Hùng và bà Lý Thị Huệ;
          - Nội dung họp: + Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với ông Đỗ Văn Thắng;
+ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với bà Lý Thị Huệ;
+ Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với bà Nông Thị Thùy Trang;
+ Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
+ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
          - Nội dung họp: + Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
+ Thông qua chủ trương cho nhà đầu tư bên ngoài thuê toàn bộ khách sạn

HNX