14:10, 01/04/2022

BCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCV của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico, số 001. phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2018-2023) đối với ông Đoàn Trọng Hùng và bà Lý Thị Huệ;
            - Nội dung họp: + Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với ông Đỗ Văn Thắng;
  + Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với bà Lý Thị Huệ;
  + Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với bà Nông Thị Thùy Trang;
  + Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
  + Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
  + Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
  + Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
            - Nội dung họp: + Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
  + Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
  + Thông qua chủ trương cho nhà đầu tư bên ngoài thuê toàn bộ khách sạn

  HNX