17:16, 29/03/2022

BKG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam công bố thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE