BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án dự kiến năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Một số nội dung quan trọng khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023

HNX