BTH: Hoàng Ngọc Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

BTH: Hoàng Ngọc Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Ngọc Kiên
- Mã chứng khoán: BTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,047,091 CP (tỷ lệ 20.19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX