17:46, 19/08/2022

BTP: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bán niên 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét lớn hơn 5%

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bán niên 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét lớn hơn 5% đối với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE