BVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

BVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVN của CTCP Bông Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
+ Tờ trình về kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
+ Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
+ Một số nội dung khác;
          - Nội dung họp: + Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

HNX