13:56, 25/05/2022

BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 957,100 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Văn Dũng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: BVN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,538,700 CP (tỷ lệ 70.77%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 957,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 957,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,495,800 CP (tỷ lệ 89.92%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/05/2022.

  HNX