BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 957,100 CP

BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 957,100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Văn Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: BVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,538,700 CP (tỷ lệ 70.77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 957,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Gia tăng số lượng cổ phiếu đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/06/2022.

HNX