CCL: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

CCL: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm