CDG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CDG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDG của CTCP Cầu Đuống như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Cầu Đuống
          - Nội dung họp: Theo nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

HNX