CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 707 CP

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 707 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Trung Hiếu
- Mã chứng khoán: CDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52,691 CP (tỷ lệ 1.52%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Văn Chăm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 106,536 CP (tỷ lệ 3.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 707 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53,398 CP (tỷ lệ 1.54%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có người bán
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/09/2022.

HNX