15:43, 05/08/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Trung Hiếu
  - Mã chứng khoán: CDG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52,691 CP (tỷ lệ 1.52%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Văn Chăm
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 106,536 CP (tỷ lệ 3.07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/09/2022.

  HNX