CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,000 CP

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Trung Hiếu
- Mã chứng khoán: CDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52,691 CP (tỷ lệ 1.52%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Văn Chăm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 106,536 CP (tỷ lệ 3.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/09/2022.

HNX