16:50, 13/09/2022

CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đã mua 4,502 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Hoa
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: CDG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,502 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,502 CP (tỷ lệ 0.13%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có người bán để mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 11/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 09/09/2022.

  HNX