CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đã mua 4,502 CP

CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đã mua 4,502 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: CDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,502 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,502 CP (tỷ lệ 0.13%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có người bán để mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/09/2022.

HNX