CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đăng ký mua 6,000 CP

CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đăng ký mua 6,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: CDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/09/2022.

HNX