15:38, 09/08/2022

CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đăng ký mua 6,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Hoa
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: CDG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/09/2022.

  HNX