CFM: CTCP Alchemist Investment Holdings - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,020,000 CP

CFM: CTCP Alchemist Investment Holdings - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,020,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Alchemist Investment Holdings
- Mã chứng khoán: CFM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,020,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư để tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/07/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/08/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc TrungTrần Thùy Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,092,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10,000 CP (tỷ lệ 54.6%) 0.5%)

HNX