CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,019,000 CP

CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,019,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CFM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,092,000 CP (tỷ lệ 54.6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,020,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 73,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,019,000 CP
3,65%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/08/2023.

HNX