CFPT2210: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

CFPT2210: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền FPT/12M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CFPT2210) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm