CGV: THÔNG BÁO GỬI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

CGV: THÔNG BÁO GỬI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

.

HNX

Tài liệu đính kèm