09:34, 27/04/2022

CHDB2204: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HDB/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CHDB2204) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE