CHPG2301: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CHPG2301: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CHPG2301) do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm