CHPG2308: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CHPG2308: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2308  do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành với nội dung như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm