CK8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hoàng Thùy My

CK8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hoàng Thùy My

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thùy My
- Mã chứng khoán: CK8
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 699,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.33%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/04/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 100 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX