CK8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CK8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CK8 của CTCP Cơ khí 120 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề tại đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/05/2023

HNX