CKDH2205: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CKDH2205: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CKDH2205) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm