14:07, 13/09/2022

CKDH2205: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CKDH2205) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE