CLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

CLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLM của CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 9/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

HNX