CLM: Nguyễn Thái Hà - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 161,001 CP

CLM: Nguyễn Thái Hà - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 161,001 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thái Hà
- Mã chứng khoán: CLM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Thu Trang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 76,608 CP (tỷ lệ 0.7%)

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 180,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 161,001 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 161,001 CP (tỷ lệ 1.46%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không khớp được lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/06/2023.

HNX